Kerrie Sandgren

Immunologi, Mikrobiologi och infektionsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska institutet

Inst f infektionsmedicin

2012

Studier av tidiga immunreaktioner efter vaccinering – Konsekvenser för HIV-1-vaccindesign.

Utveckling av olika vacciner har varit av avgörande betydelse för att minska sjuklighet och död i infektionssjukdomar. För många infektionssjukdomar saknas dock fortfarande effektiva vacciner, inte minst gäller detta HIV som är ett stort globalt hälsoproblem. För att få ytterligare kunskap om hur vaccin fungerar behöver vi få veta mer om vad som händer mellan injektion av ett vaccin i en muskel och utvecklingen av ett specifikt immunsvar i lymfkörtlarna. Detta projekt fokuserar på dendritiska celler, en typ av immuncell som är nödvändiga för att initiera effektiva immunsvar. De dentritiska cellernas förmåga att ta upp och bli aktiverade av potentiella HIV–vaccinkomponenter kommer att studeras samt även hur olika typer av vaccinadjuvants (tillsats som ökar vaccinets effekt) påverkar denna process. Kunskap som kan användas för att optimera utformningen av nya vacciner.
Visa alla forskare