Kristofer Nilsson

Anestesiologi och intensivvård

Postdoktoralt Stipendium

Örebro universitet

Institutionen för hälsovetenskap och medicin

2015

Magtarmkanalen efter stora kirurgiska ingrepp och vid intensivvård – experimentella och kliniska studier

Projektets övergripande syfte är att öka kunskapen om magtarmkanalens funktion efter stora kirurgiska ingrepp och vid intensivvård. Försämrad funktion i magtarmkanalen vid svår sjukdom eller efter kirurgi kan starta och underhålla en inflammationsreaktion, vilket kan skada kroppens andra organ. Projektets målsättning är att hitta nya sätta att undvika, tidigt upptäcka och behandla försämrad funktion i magtarmkanalen. I flera djurmodeller för svår sjukdom studeras magtarmkanalens blodförsörjning, metabolism och inflammatoriska svar samt även nya behandlingsmetoder. Hos patienter som genomgår stora kirurgiska ingrepp graderas magtarmkanalens funktion postoperativt. Genom analys av blodprover eftersöks nya sätt att tidigt upptäcka en skadad magtarmkanal. I både djurmodeller och patientstudier identifieras riskfaktorer för att utveckla nedsatt funktion i magtarmkanalen. Projektet avser att leda till ett förbättrat omhändertagande av intensivvårdspatienter.
Visa alla forskare