Lars Modig

Astma och allergi, Genetik, ärftliga sjukdomar, Lungsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Umeå universitet

Inst f yrkes- och miljömedicin

2010

Hälsoeffekter av luftföroreningar – studier av sambandet mellan luftvägsinflammation, luftföroreningar och arvsanlag

Det är sedan tidigare känt att luftföroreningar ökar risken för besvär i luftvägarna och förvärrar astmatiska symptom. Nya studier visar även att luftföroreningar kan orsaka uppkomst av astma. Luftföroreningar orsakar inflammation i luftvägarna, något som är ett kännetecken för luftvägssjukdom. Kvävemonoxid är en budbärarmolekyl som bildas vid inflammation och kan användas som en markör för inflammationen. Kvävemonoxid kan enkelt mätas i utandningsluft och förhöjda nivåer har visats vara förknippade med ökad risk för luftvägsbesvär. Lars Modig skall studera sambandet mellan exponering för luftföroreningar, nivåer av kvävemonoxid i utandningsluft och risken för luftvägssjukdom samt arvsanlagens betydelse för hälsoeffekter av luftföroreningar. Projektet syftar även till att förbättra metoder för att beskriva och kvantifiera människors exponering för luftföroreningar.
Visa alla forskare