Laura Palma Medina

Mikrobiologi och infektionsmedicin

Postdoktoralt anslag

Karolinska Institutet

2021

Rollen av den lokala vävnadsmiljön för utvecklingen av Grupp A streptokock-orsakade nekrotiserande mjukdelsinfektioner

Grupp A streptokocker (GAS) är beta-hemolytiska Gram-positiva bakterier som både kan kolonisera slemhinnan i svalget asymtomatiskt och uppträda som virulenta patogener. GAS är den främsta orsaken till monomikrobiella nekrotiserande mjukdelsinfektioner (NSTI); infektioner som associeras med hög mortalitet och morbiditet och kallas ”köttätande infektioner” i pressen. Ofta kan ingen ingångsport hittas i huden utan man tror istället att infektionen är en konsekvens av bakteremi, att GAS förflyttar sig via blodet till normalt sterila vävnader. NSTI kan drabba alla kroppsdelar, men när det orsakas av GAS är infektionen vanligtvis lokaliserad till extremiteterna. Faktorerna som bidrar till detta är okända. I det här projektet ämnar jag testa hypotesen att det är specifika vävnadsmiljöer som avgör bakteriens möjlighet att etablera sig. För att förstå hur mikromiljön i mjukdelsvävnader i extremiteterna påverkar GAS infektionsprocess, ska jag utforska fördelningen av celler och immunsvaret i biopsier från NSTI patienter. Utöver detta, kommer jag utforska de metabola anpassningarna som GAS gör genom in vitro infektioner av skräddarsydda organotypiska modeller som efterliknar vävnadsmiljön i patienterna. En förståelse för processen som leder till svåra infektioner av GAS och dess interaktioner med lokala värdceller kan identifiera nya strategier för förbättrad diagnostik och behandling vilket kan leda till fler överlevande, minskad vävnadsförlust och högre livskvalité efter NSTI.

Visa alla forskare