Laurence Picton

Neurovetenskaper

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Karolinska Institutet

2021

Däggdjurs intraspinala proprioception för motorisk funktion och utveckling

Proprioception är vårt dolda ”sjätte sinne” som ger sensorisk feedback om våra kroppars position och rörelse. Sjukdomsrelaterad dysfunktion av denna feedback leder till allvarliga problem med gång och sensomotorik, samt onormal utveckling av kroppen. Hos däggdjur antas att proprioceptor-neuroner endast finns i kroppens perifera delar, det vill säga i muskler, senor och leder. Dock sträcks och förvrängs ryggmärgen under rörelse på komplexa sätt och alltmer bevis från olika arter tyder på att det kan upptäckas av centralt placerade proprioceptorer, men fenomenet har aldrig testats hos däggdjur. Syftet med projektet är att testa denna hypotes direkt på möss med hjälp av en rad moderna elektrofysiologiska, avbildnings- och genetiska tekniker. Vi har identifierat en population av nervceller i ytterdelen av musens ryggmärg som uttrycker den huvudsakliga mekanokänsliga kanalen piezo2. Vi kommer att kartlägga dessa nervcellers morfologi och mekaniska känslighet, samt länka deras aktivitetsmönster till beteenderelevanta rörelser av ryggmärgen. Genom att genetiskt hämma piezo2 i ryggmärgen kommer vi att kunna bedöma betydelsen av intraspinala proprioceptorer för korrekt motorisk kontroll och utveckling av ryggraden. Hos människan orsakar genmutationer i piezo2 flera förödande sjukdomar som involverar det motoriska systemet. Därför kan en djupare förståelse om centrala, piezo2-uttryckande nervceller leda till nya sätt att förstå och behandla sjukdomar i det proprioceptiva systemet.

Visa alla forskare