Linda Bojmar

Cancer och onkologi

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Linköpings universitet

2021

Molekylära och cellulära studier av leverns pre-metastatiska nisch vid bukspottkörtelcancer, samt rollen av extracellulära vesiklar som biomarkörer för metastasering

Pankreas(bukspottkörtel)cancer tillhör en av våra idag dödligaste sjukdomar med ökande incidens och begränsade behandlingsmöjligheter. Levermetastasering är den aggressivaste spridningen av pankreascancer med kort levnadstid därefter. Ökad förståelse av tidiga steg vid metastasering kan ge prognostiska biomarkörer för att dela in patienter utifrån risk för spridning, samt identifiera nya behandlingsmål i metastaseringsprocessen. Baserat på mina preliminärdata hypotiserar jag att levern har en aktiv roll i förloppet av denna dödliga sjukdom via kommunikation med primärtumören genom cirkulerande faktorer såsom extracellulära vesiklar (EV), samt påverkan av anti-tumoralt immunförsvar. I detta projekt planerar jag att undersöka biomarkör- och behandlingspotential för EV och den pre-metastatiska levern hos pankreascancerpatienter. Jag kommer att använda proteomik för att karakterisera EV, och definiera den pre-metastatiska levern genom fenotypiska och funktionella studier av leverns immunsystem. Dessa data kommer sedan associeras till patienternas spridningsmönster. Jag hoppas även att kunna identifiera nya behandlingsmål som kan leda till klinisk prövning inom de närmaste 5 åren. Genom att studera nya typer av biomarkörer och mål för terapier, såsom EV och leverbiopsier, ämnar jag att definiera signaturer som speglar det pre-metastatiska sjukdomsstadiet och därigenom bidra med nya sätt att förbättra överlevnaden vid pankreascancer.

Visa alla forskare