Magnus Dalén

Hjärt- och kärlsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

2019

Långtidsresultat efter hjärtkirurgi hos barn födda med enkammarhjärta

Hos barn födda med enkammarhjärta är en av hjärtats kammare underutvecklad och barnet kan därmed inte få en normal cirkulation med två kammare. Barn födda med en sådan missbildning behöver i tidigt stadie genomgå upprepade operationer för att upprätta en fungerande enkammarcirkulation. Långtidsresultat efter dessa kirurgiska ingrepp är bristfälligt kartlagda. Projektet syftar till att studera risker och utfall hos samtliga patienter som opererats med enkammarkirurgi i Sverige under en 25-årsperiod. Detta möjliggörs genom att ett heltäckande nationellt register avseende dessa patienter sammanlänkas med ett flertal nationella hälsodataregister. Målsättningen är att resultaten ska kunna användas inför beslut avseende kirurgi och information avseende förväntad långtidsprognos.
Visa alla forskare