Maria Bäck

Hjärt- och kärlsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Linköpings universitet

Institutionen för Meidicin och Hälsa

2016

Inflammation och fysisk ansträngning – en balansakt vid kranskärlssjukdom

Det övergripande syftet med projektet är att kartlägga immun- och kortisolsvar hos patienter med sjukdom i hjärtats kranskärl vid akut fysisk ansträngning. Fysisk träning anses allmänt vara bra för personer med hjärtsjukdom, men fortfarande saknas kunskaper om hur denna träning bör läggas upp. I detta projekt kommer jag att samla blod- och salivprover i samband med fysisk ansträngning på testcykel, före och efter deltagande i fysiskt träningsprogram under rehabiliteringsperioden efter ett kranskärlsingrepp. Hypotesen är att det finns en försämrad anti-inflammatorisk förmåga hos vissa patienter, vilket skulle kunna förbättras av fysisk träning. För att uppnå effekter av fysisk träning krävs dock att följsamheten till träningsprogram blir bättre än vad den är idag. Syftet med projektet är därför också att identifiera hinder för fysisk träning och att utforma en beteendemedicinsk intervention för att öka följsamhet till fysisk träning inom hjärtrehabilitering.
Visa alla forskare