Mattias Brunström

Hjärt- och kärlsjukdomar

Postdoktoralt Stipendium

Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

2018

Effekt av blodtryckssänkande behandling på hjärt-kärlsjukdom

Högt blodtryck är den största bidragande orsaken till förlorade levnadsår i världen idag. Blodtryckssänkande behandling minskar risken att dö eller drabbas av hjärt-kärlsjukdom i kliniska prövningar, men deltagarna i sådana prövningar är ofta starkt selekterade. Projektet avser studera hur en intervention för att sänka blodtrycket i Västerbottens län påverkade blodtrycksnivåerna och risken att dö eller drabbas av hjärt-kärlsjukdom jämfört med ett kontrollän utan intervention. Tack vare personnummer kommer blodtrycksdata att kunna länkas till svenska register, vilket ger oss möjlighet att justera analyserna för samsjuklighet, läkemedel och socioekonomi på individnivå. Eftersom interventionen skedde på länsnivå, i en oselekterad befolkning, har vi möjlighet att studera patientgrupper som normalt inte inkluderas i kliniska prövningar. Vår förhoppning är att resultaten skall bidra till mer effektiv behandling av högt blodtryck, och därigenom lägre förekomst av hjärt-kärlsjukdom i befolkningen.
Visa alla forskare