Olena Gruzieva

Barn- och ungdomsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutet för Miljömedicin

2016

Molekylära mekanismer för luftföroreningars hälsoeffekter hos barn

Luftföroreningar kan orsaka och förvärra sjukdomar i lungor och luftvägar hos barn. Luftvägssjukdomar utgör en viktig orsak till ohälsa hos barn och exponering för luftföroreningar är därför ett folkhälsoproblem. Dessutom har lungfunktion tidigt i livet stark koppling till hälsoeffekter i vuxenlivet. Små barn är speciellt känsliga för faktorer i miljön, men vi vet inte vad som ligger bakom denna känslighet eller vilka luftföroreningar som är särskilt skadliga. Målsättningen med projektet är att karakterisera de molekylära mekanismerna bakom negativa hälsoeffekter av luftföroreningar under barndomstiden. Projektet omfattar storskaliga studier av genetiska och inflammatoriska biomarkörer, samt hur dessa påverkas av kön, arv och olika miljöfaktorer, för att identifiera potentiellt känsliga grupper. Ökade kunskaper är viktiga för förebyggande åtgärder och kan förhoppningsvis bidra till bättre stadsmiljö.
Visa alla forskare