Petter Ljungman

Hjärt- och kärlsjukdomar

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Karolinska institutet

Institutionen för miljömedicin

2014

Luftföroreningar och förmaksflimmer

Tidigare studier har påvisat samband mellan luftföroreningsexponering och hjärtsjukdom men få har studerat förmaksflimmer. Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmrubbningen och kan initialt gå utan symtom. Sjukdomen leder till stor ohälsa med följder som hjärtsvikt, stroke, förlamning och död. Mitt projekt ämnar studera om luftföroreningar också kan bidra till uppkomsten av förmaksflimmer. Förmaksflimmer diagnosticeras med elektrokardiogram (EKG). Vi jämför luftföroreningshalter timmarna innan uppkomsten av förmaksflimmer som registreras med särskilda tum-EKG apparater morgon och kväll i 14 dagar hos ca 7 000 75- och 76-åringar i Stockholm och Halland. Ett påvisat samband mellan luftföroreningar och förmaksflimmer skulle innebära en viktig möjlighet att minska andelen förmaksflimmer genom effektiv reglering av utsläpp.
Visa alla forskare