Seema Jamil

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

2015

Karaktärisering av olika tumörcellpopulationer i bröstcancer

Projektbeskrivning: Cancerutveckling anses uppstå i en grupp celler med stamcellsegenskaper, så kallade cancerstamceller. Dock har nya studier inom bröstcancer visat att även celler som saknar stamcellsegenskaper kan utvecklas till cancer. Tidigare studier har visat att mogna luminala bröstceller, som är MM+, samt huvuddelen av icke-MM+ celler som saknar stamcellsegenskaper har en stor potential att utvecklas till cancerceller. Detta leder oss till hypotesen att det kan finnas celltyper i bröstvävnaden, som saknar stamcellsegenskaper men kan vara cancerframkallande. Baserat på dessa upptäckter är vårt huvudmål att isolera distinkta cancerceller som saknar stamcellsegenskaper från Luminal/ER+ bröstcancer. Isolerade cancerceller kommer sedan att injiceras i möss som saknar immunsystem för att studera cancerutvecklingspotentialen inom dessa olika celltyper.
Visa alla forskare