Shuijie Li

Cancersjukdomar och tumörbiologi

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska Institutet

Institutionen för cell och molekylärbiologi

2015

Karaktärisering av ett specifikt arvsanlag vid hjärntumören neuroblastom

Vissa svåra cancerformer kännetecknas av att kromosom 1p36 har sönderfallit, vilket leder till att ett antal gener som är viktiga för normal celldelning har försvunnit. Genen KIF1Bb sitter i människor på kromosom 1p36, och saknas ofta i cancertypen neuroblastom. I detta projekt vill vi studera genen KIF1Bb, dess verkningsmekanismer och dess betydelse för uppkomsten av neuroblastom. Preliminära data visar att KIF1Bb kan reglera programmerad celldöd, så kallad apoptos. Vi håller även på att ta fram en genetiskt modifierad mus som saknar KIF1Bb. Vår förhoppning är att denna mus kan fungera som modell för uppkomsten av neuroblastom och bli ett viktigt verktyg för att bättre kunna förstå mekanismerna bakom uppkomsten av denna svåra sjukdom.
Visa alla forskare