Srikanth Shambat Mairpady

Mikrobiologi och infektionsmedicin

Postdoktoralt Stipendium

Karolinska institutet

Institutionen för medicin

2018

Studier av mekanismer för uppkomst av återkommande inektioner med S.aureus

Staphylococcus aureus är en grampositiv bakterie som koloniserar hud och nasofarynx, området mellan bakre näsöppningen av svalget. S. aureus  kan orsaka livshotande invasiva infektioner. Dessa infektioner återkommer ofta trots tillgången till effektiv antibiotikabehandling, på grund av uppkomsten av antibiotikatoleranta bakterievarianter, så kallade ”persisters”. Syftet med projektet är att karakterisera olika bakteriefaktorer som medverkar till uppkomsten av persisters vid S. aureus-infektion, samt att förstå hur S. aureus-persisters lyckas undgå det immunförsvaret. Jag kommer att använda en välkaraktäriserad klinisk stamsamling som härrör från både akuta och kroniska infektioner. Dessutom kommer en ny experimentell 3D-vävnadsmodell av mänsklig lunga och hud att användas för mekanistiska studier. Bakteriell persistens och misslyckad antibiotikaterapi är viktiga kliniska problem och detta translationella projekt kommer att kunna bidra med ny kunskap som kan användas för att förbättra behandlingsstrategier vid S. aureus-infektion.
Visa alla forskare