Ziad Hijazi

Hjärt- och kärlsjukdomar

Mottagare av SSMF:s Stora Anslag

Uppsala universitet

Institutionen för medicinska vetenskaper

2017

Precisionsmedicin vid förmaksflimmer – utvärdering av nya riskmodeller för strokeprevention och explorativa analyser av nya biokemiska markörer

Förmaksflimmer är en vanlig hjärtrytmrubbning som ökar risken för stroke och död. Behandling med blodförtunnande läkemedel minskar dessa risker men medför en ökad blödningsrisk. Den individuella risken för dessa komplikationer är svårbedömd och de riskmodeller som används i rutinsjukvården idag är inte tillräckligt känsliga. Min tidigare forskning har visat att markörer i blodet bidrar med nyckelinformation avseende riskerna för dessa komplikationer. Jag har tre mål med detta projekt. Jag ska undersöka om användandet av nya riskmodeller som kombinerar traditionell klinisk information med nyare biokemiska markörer kan förbättra prognosen hos patienter med förmaksflimmer avseende stroke, blödning och död. Jag kommer också att utvärdera om dessa nya biomarkör-baserade riskmodeller kan tillhandahålla information som möjliggör bättre risk-nytta avvägning av blodförtunnande behandling hos patienter med förmaksflimmer i kliniskt komplicerade situationer som akut hjärninfarkt eller kraftigt nedsatt njurfunktion. Till sist kommer jag att använda nya analysmetoder för att identifiera nya biokemiska markörer för bättre förståelse av sjukdomen, bättre riskskattning, och i förlängningen potentiellt nya behandlingsåtgärder.
Visa alla forskare